Suomen
Piipputukku Oy

Kova Pii­puissa

Tutustu tar­jouk­siimme

Tur­bowent vedonparantajat

Ostok­sille

Savu­hormi Tur­bowentit ja viirihatut

Ostok­sille

Savu­kaa­sui­murit

Ostok­sille

Savu­piip­pu­tuotteet

Savu­piippu- ja hor­mi­rat­kaisut suo­ma­laisiin olosuhteisiin

Suomen Piipputukku Oy on perus­tettu vuonna 2019, mutta olemme toi­mineet asian­tun­tijana savu­piippu- ja hor­mi­asioissa jo yli 20 vuoden ajan. Mit­tavan koke­muksen myötä olemme alan par­haim­mistoa. Tun­nemme laa­dukkaat tuot­teemme läpi­ko­taisin – ne sopivat eri­tyi­sesti suo­ma­laisiin olo­suh­teisiin, ja kes­tävät hyvin aikaa sekä kovaakin käyttöä.

Olemme eri­kois­tuneet metal­li­hormien ja hor­mi­sa­nee­raus­tuot­teiden maa­han­tuontiin. Asiak­kai­namme on yksi­tyis­hen­ki­löiden lisäksi myös teol­li­suuden toi­mi­joita sekä raken­nus­liik­keitä ja taloyhtiöitä.

Varas­tomme sijaitsee Hyvin­käällä ja saamme muu­ta­massa päi­vässä toi­mi­tettua tuotteet perille. Kattava asennus- ja jäl­leen­myyn­ti­ver­kos­tomme toimii ympäri maan ja mah­dol­listaa nopean toimituksen.

Piipputukku

Tutustu Suomen Piipputukkuun!