Meistä

Savu­piippu- ja hor­mi­rat­kaisut suo­ma­laisiin olosuhteisiin

Suomen Piipputukku Oy on perus­tettu vuonna 2019, mutta olemme toi­mineet asian­tun­tijana savu­piippu- ja hor­mi­asioissa jo yli 20 vuoden ajan. Mit­tavan koke­muksen myötä olemme alan par­haim­mistoa. Tun­nemme laa­dukkaat tuot­teemme läpi­ko­taisin – ne sopivat eri­tyi­sesti suo­ma­laisiin olo­suh­teisiin, ja kes­tävät hyvin aikaa sekä kovaakin käyttöä.

Olemme eri­kois­tuneet metal­li­hormien ja hor­mi­sa­nee­raus­tuot­teiden maa­han­tuontiin. Asiak­kai­namme on yksi­tyis­hen­ki­löiden lisäksi myös teol­li­suuden toi­mi­joita sekä raken­nus­liik­keitä ja taloyhtiöitä.

Varas­tomme sijaitsee Hyvin­käällä ja saamme muu­ta­massa päi­vässä toi­mi­tettua tuotteet perille. Kattava asennus- ja jäl­leen­myyn­ti­ver­kos­tomme toimii ympäri maan ja mah­dol­listaa nopean toimituksen.

Tar­joa­mamme rat­kaisut ovat palo­tur­val­lisia, kes­täviä ja ammat­ti­tai­dolla toteu­tettuja. Tar­joamme talo­yh­tiöille kon­sul­taa­tiota ja neu­vontaa esi­mer­kiksi hor­mi­sa­nee­rauksiin ja vedon­pa­ran­tajiin liittyen.

Koska olemme toi­mineet alalla jo yli 20 vuoden ajan, on meille ker­tynyt vakaata koke­musta laa­duk­kaista tuot­teista, jotka kes­tävät kunnon käyttöä suo­ma­lai­sissa olo­suh­teissa. Pal­ve­lem­mekin asiak­kai­tamme lujalla ammat­ti­tai­dolla kai­kissa hor­meihin ja savu­piip­puihin liit­ty­vissä asioissa.

Kat­tavin vali­koima savu­piippu tarvikkeita.

Yhteis­työssä kanssamme:

Kat­topläk­kärit Oy

Sau­ma­pel­ti­katot, piippun pel­li­tykset, pel­listä mitä vaan…
www.kattopläkkärit.fi

Maa­han­tuomme alan tar­vik­keita ja työvälineitä

Lan­dyvent

Moni­puo­liset ilma­pal­lo­mas­saus­työ­vä­lineet laa­duk­kaaseen ja kes­tävään työn­jälkeen.
Beza Ceramic -hor­mi­sa­nee­raus­massa, Parasta laatua mitä mark­ki­noilla on.

- Tai­puisat putket hormi sanee­raukseen ja liesituulettimille.

Darco

Vali­koi­mis­tamme löytyy todella laa­dukkaat Darcon savu­piip­pu­tuotteet
-Tur­bowent -vedon­pa­ran­tajat 150/​200/​250/​300/​350/​400mm koot

- Gck savu­kaasu imurit, läm­mön­kesto yli 400c

- Saneeraus putket, tii­li­hormien put­kit­ta­miseen, kaasu/​öljy/​puu

- Kiuas piiput

- Tak­ka­piiput

-Kami­na­piiput

- Teol­lisuus piiput 250/​300/​350/​400/​450/​500mm

Katso kaikki tuotteemme!